Fytosanitární regulace

Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin ukládá provozovatelům internetových obchodů povinnost zpřístupnit jejich zákazníkům (alespoň prostřednictvím internetu) informace o:

  • zákazech dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU a do určitých chráněných zón vymezených na území EU;
  • zvláštních a rovnocenných požadavcích, které musí při dovozu na území EU nebo při přemísťování na tomto území a při dovozu do určitých chráněných zón vymezených na území EU a při přemísťování v těchto zónách, splňovat určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty; (tyto informace naleznete v přílohách prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 – viz následující odkaz)
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=CS
  • vysoce rizikových rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech
    (tyto informace naleznete v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/2019 – viz následující odkaz)
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554106915067&uri=CELEX:32018R2019