Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


obchodní společnosti

Plantarius, s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 14446227

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka C 364806 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.plantarius.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
Plantarius, s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 14446227 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka C 364806 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo
na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím
a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován
na webové stránce umístěné na internetové adrese www.plantarius.cz (dále jen
„webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové
rozhraní obchodu“).


1.2. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,
je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují
vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou také zvláštní ustanovení čl. 12 obchodních
podmínek.


1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.


1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.


1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě,
že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též
bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.


2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající může zrušit
uživatelský účet také v případě, kdy kupující poruší svou právní povinnost vůči
prodávajícímu či poruší právní povinnost vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.


2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Termíny dodání zboží v rámci
webového rozhraní obchodu jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na agrotechnických
termínech, počasí a způsobu pěstování konkrétního druhu rostliny apod. Ceny zboží jsou
uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží
zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
za individuálně sjednaných podmínek.


3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Není-li ve webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak, informace
o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené platí pouze v případech, kdy
je zboží doručováno v rámci území České republiky. Ve webovém rozhraní obchodu
mohou být uvedeny i další státy, kam je možné zboží doručit.


3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),


3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a


3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).


3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené
v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce
(dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení prodávajícího není akceptací
objednávky (souhlasem s uzavřením kupní smlouvy).


3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.


3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit následujícími způsoby:


4.1.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 2702224956/2010, vedený
u společnosti Fio Banka. (dále jen „účet prodávajícího“) před odesláním
zboží;


4.1.2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému třetí osoby, včetně platby
platební kartou, před odesláním zboží. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail:  , Tel: +420 228 224 267, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 2 pracovních dnů;


4.1.3. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;


4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí
se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
dotčeno ustanovení čl. 4.1 obchodních podmínek.


4.4. V případě platby na dobírku či v provozovně prodávajícího je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do pěti
(5) dnů od uzavření kupní smlouvy.


4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.


4.6. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.


4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle
jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě

technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání
kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá
rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.


5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze
od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů
od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů
zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky
zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový
formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího zakaznici@plantarius.cz.


5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti
(14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující
od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu,
a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou.


5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího
přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení
zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou
tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv
od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to

bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží
včas, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši ,- Kč denně. Kupující bere
na vědomí, že doba uskladnění rostlin může být limitována, a to i s ohledem na životnost
rostlin, přičemž prodávající je oprávněn případně rostliny zakoupené kupujícím
zlikvidovat, aniž by bylo dotčeno jeho právo na kupní cenu těchto rostlin či na úplatu
za jejich uskladnění.


6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.


6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží. V případě jakýchkoliv závad na obalech zboží či při jiném viditelném poškození
zboží je kupující povinen toto neprodleně oznámit přepravci a vyznačit tuto skutečnost
na přepravních dokladech. V případě shledání porušení obalu svědčícího
o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva
kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


6.5. Není-li smluveno výslovně jinak, bude zboží doručeno ve lhůtě třiceti (30) dnů
od uzavření kupní smlouvy.


6.6. Kupující souhlasí s tím, že může dojít ke změně smluveného termínu dodání zboží,
zejména pokud povětrnostní či teplotní podmínky nedovolí rostliny či jiné druhy zboží
vysazovat či expedovat.


6.7. Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění kupní smlouvy. Kupující je povinen
i částečné plnění kupní smlouvy od prodávajícího přijmout a uhradit jeho cenu. Smluvní
strany dohodly, že prodávající nemusí dodat kupujícímu takové zboží, které není vhodné
k prodeji koncovému zákazníku (suché či jinak znehodnocené rostliny apod.). Takové

Odstraněno: a v případě
uskladnění rostlin náleží
prodávajícímu zvýšená úplata za
uskladnění ve výši ,- Kč denně.
Odstraněno: těchto jednání není porušením kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, ustanovením § 21 zákona č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,


7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému
se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-
li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a


7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
při převzetí. Při koupi rozmnožovacího materiálu jednoletých druhů, s výjimkou sazenic
zeleniny, je záruční doba jeden (1) rok, pokud nebude sjednána doba delší. U víceletých
druhů je záruční doba dva (2) roky a běží od prvního dne kalendářního roku
následujícího po uplynutí kalendářního roku, ve kterém dosáhla odrůda vývojového
stupně potřebného k určení pravosti odrůdy. U sazenic zeleniny a květin je záruční doba
tři (3) týdny.


7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají
povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady,
která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li
na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě
v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí
se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude
po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé
vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro
uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže
vadné zboží užívat.


7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného
za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li
to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před
převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení
vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu
ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která
je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na
opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení
opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout
reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem
na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo
místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné
potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob
vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné
odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené
prodávajícím k provedení opravy.


7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně
na adrese sídla prodávajícího, elektronickou poštou na adrese zakaznici@plantarius.cz, nebo
prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese
https://www.plantarius.cz/reklamace-vraceni-zbozi.html.


7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez
souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako
neopravitelná.


7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující
požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady
nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen
výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem
k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu,
má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo
výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně
užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém

případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy
nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo
na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou
slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho
součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu
v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.


7.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně
vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu
do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo
nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, nejdříve však
převzetím zboží kupujícím.


8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy zakaznici@plantarius.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího.


8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející
se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení
sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013
o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.


8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související
se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely
jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího
plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých
službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou
informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související
se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní
prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup
na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž
by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle
předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ


11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM


12.1. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se ustanovení čl. 5.1
až čl. 5.5, čl. 7, čl. 8.2 až čl. 8.6, čl. 13.2 až čl. 13.4 obchodních podmínek nepoužijí.


12.2. Pokud kupující není spotřebitelem a prodávající předá dle kupní smlouvy dopravci zboží
pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží
prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu
se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.


12.3. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití
ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.


12.4. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití
zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského
zákoníku.


12.5. V případech, kdy kupující není spotřebitelem, je prodávající také oprávněn kdykoliv
od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu,
a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


12.6. Pokud kupující není spotřebitelem, může kupující požadovat úhradu zálohy na kupní
cenu zboží.


12.7. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, smluvní strany
dohodly pro případ prodlení kupujícího s hrazením peněžitého plnění smluvní pokutu
ve výši 0,05 % za každý den prodlení kupujícího. Tímto není dotčeno právo na náhradu
škody.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty
není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení
právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence
volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy (Řím I).


13.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.


13.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
smlouvy.


13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty zakaznice@plantarius.cz, telefon 724 34 34 54.

V Praze dne 1.9. 2022 Plantarius, s.r.o.